Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΩΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ (Α)ΗΓΕΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ
Για να γίνεις ηγέτης του Πνεύματος, ηγέτης της Αλή­θειας, πρέπει κατ' αρχήν να κατορθώσεις να γίνεις Ηγέ­της του εσωτερικού σου Είναι. Να γίνεις ηγέτης των αντι­θέσεων, των αντιφάσεων, των συγκρούσεων, που παρου­σιάζονται μέσα σου ενώνοντας. Να γίνεις ηγέτης των συ­ναισθημάτων που πλημμυρίζουν την καρδιά σου μετου­σιώνοντας τα πάντα μέσα στη θεία και Πύρινη Αγάπη. Να γίνεις ηγέτης των σκέψεών σου, φανερώνοντας μέσα απ' την ενοποιημένη λειτουργία τους την Απόλυτη Σοφία, την Τέλεια Γνώση, την ολοκληρωμένη Αρμονία και Τελειότητα του Απείρου. (Φώτιση, κεφ. 14ο, σελ. 115-116)
Να ηγηθείς προσφέροντας, να ηγηθείς δίνοντας τη δύναμη της Πί­στης, τη δύναμη της Ζωής, τη δύναμη της ολοκληρωμέ­νης Ενότητας, μέσα σε κάθε σημείο του Είναι.
Ηγέτης Πνευματικός σημαίνει ολοκληρωμένη Οντό­τητα, που μπορεί να συλλέγει μέσα της τις δυσαρμονίες του Όλου και να εκπέμπει Αρμονία, Φως, Ενότητα προς κάθε τμήμα του Εαυτού Ανθρώπου, συμπληρώνοντας κενό, εξισορροπώντας ανισορροπίες, καλύπτοντας με Θεία Τελειότητα κάθε στοιχείο, καλύπτοντας με δημιουρ­γική Πνοή κάθε αδράνεια. Ηγέτης Πνευματικός σημαίνει πανανθρώπινη Οντότητα, που περιέχει εντός της τους παλμούς, τους ήχους, τις καταστάσεις όλου του Ανθρώ­που, τις χωράει και τις εκδηλώνει ενοποιημένες. Ηγέτης Πνευματικός σημαίνει Λόγος, σημαίνει Φως, γιατί δεν υπάρχει στην ολοκληρωμένη εκδήλωση της Δημιουργίας και στο Ανεκδήλωτό της άλλη Ύπαρξη εκτός από τον Λόγο Θεό.
Ο Ηγέτης ο Πνευματικός γνωρίζει τα αίτια, γνωρίζει τα αποτελέσματα, μπορεί να εισχωρήσει στα πάντα και υπάρ­χει στα πάντα. Ο Πνευματικός Ηγέτης αναδιπλώνει μέσα από τα πάντα την Αρμονία, την Ενότητα, το Φως. Δίνει την Ουσία της Αλήθειας μέσα σε κάθε πλάνη, την Ουσία της Τελειότητας μέσα σε κάθε ατελές. Μπορεί να πλησιάζει κάθε τμήμα του Εαυτού, γιατί είναι μέσα του, μπορεί να το κατανοήσει και να του δώσει τη σπίθα της ανύψωσης. Γιατί ο Πνευματικός Ηγέτης ουδέποτε επιδιώκει να προ­σεταιριστεί ψυχές, υποστάσεις, ουδέποτε επιθυμεί να τις κατευθύνει τυφλό. Δίνει στα πάντα, σε κάθε παλλόμενο Ον, συνειδητότητα. Αφυπνίζει την εσωτερική Αλήθεια, γεννά τον Λόγο, θέτει σε ενέργεια μέσα σε κάθε τμήμα του Ανθρώπου, τη δυνατότητα Θέωσης. Δεν κατευθύνει, αλλά γίνεται ο Δρόμος, γίνεται το σκαλοπάτι. (Φώτιση, κεφ. 14ο, σελ. 116-117)
Η διαφοροποίηση του Ηγέτη της Πνευματικής πορείας, είναι ότι γνωρίζει καλό, κατέχει απόλυτα, ότι τίποτα δεν του ανήκει, τα πάντα ανήκουν στο Όλο, ότι είναι γνώστης της Μυστηριακής λειτουργίας της Ανιδιοτέλειας, της ανεξάντλητης Προσ­φοράς, που φορτίζεται από την Ίδια της τη λειτουργία και ανακυκλώνεται από τη δύναμη της ενεργειακής της ισχύος. Είναι γνώστης της άοκνης τροφοδοσίας προς το σύνολο του Εαυτού του της άοκνης μετουσίωσης που πρέπει να συντελεί μέσα σε κάθε τμήμα του, για να το καταστήσει Πνευματικό ηγέτη, για να κατανοήσει την ανάγκη της ενσυνείδητης πορείας, της ολοκληρωμένης επίγνωσης, της ευθύνης που φέρει για το σύνολο του Εαυτού του. (Φώτιση, κεφ. 14ο, σελ. 117)
Ο Πνευματικός Ηγέτης που υπάρχει μορφοποιημένος, διδάσκει στο κάθε τμήμα του Ανθρώπου να ηγηθεί πονώ στη διττότητα, με την Πνευματική έννοια. και να αναδείξει τον Εαυτό του όμοιο Ηγέτη για την Ολότητα του Ανθρώπου. (Φώτιση, κεφ. 14ο, σελ. 118)
Ο ηγέτης δεν έχει περιορισμούς μέσα σε λέξεις, δεν τις χρειάζεται, γιατί είναι τα πάντα. Δεν έχει ανάγκη να Τον αναγνωρίσουν σαν ηγέτη, έχει αναγνωρίσει ο Ίδιος τον Εαυτό Του μέσα από την ένωση με τον Λόγο και πα­ρουσιάζει αυτή τη θέση του, αυτή την επίγνωσή του, αυτή την ένωσή του με την καθημερινή του προσφορά και ερ­γασία, με την καθημερινή του συμμετοχή στη Μετουσίωση της Ολότητας του Ανθρώπου. (Φώτιση, κεφ. 14ο, σελ. 118)
Και νυν έρχομαι εκ νέου και εμφανίζομαι ενώπιόν σου, Άνθρωπε, ίνα Με ιδείς, ίνα συνομιλήσεις μετ’ Εμού, ίνα διδαχθείς παρ' Εμού το Νέον Θέλημα του Πατρός, την Νέαν Αποκάλυψιν της Αληθείας, την οποίαν το πνεύμα σου είναι έτοιμο να εισδεχθεί και ν' αφομοιώσει.
Εγώ Ειμί ο Λόγος Αλήθεια, Εγώ Ειμί ο Λόγος Αγάπη, Εγώ Ειμί ο Άπειρος Πύρινος Νους, όπου τα πάντα εξεπορεύθησαν. Διαχέομαι στους Κόσμους της Δημιουργίας Μου και εισπορεύομαι στα όντα εκείνα, των οποίων η εξέλιξις είναι κατάλληλη για να εκδηλωθώ. Οι λόγοι Μου δεν είναι λόγοι εξ ανθρώπου προερχόμενοι, ουδεπώποτε άνθρωπος ετόλμησε να ισχυρισθεί μέχρι σήμερον, ότι δια στόματός του ελάλησεν ο Διδάσκαλος του Απείρου. Ου­δείς δύναται να εκδηλωθεί άνευ του Θελήματός Μου και ουδείς δύναται λαλήσαι ρήμα εν, άνευ της προς τούτο Βουλής Μου. (Πύρινοι Λόγοι, κεφ. 29ο, σελ. 224)
Και νυν εμφανίζομαι ενώπιόν σου, Άνθρωπε, ως ο Λό­γος Μητέρα, ως ο Λόγος Μαρία η Θεοτόκος -Χριστός, Αυτούσιος Λόγος με τον Λόγον Ιησού τον Χριστό, διότι μόνον Εις και Μοναδικός Λόγος υπάρχει εις την Άπειρον Δημιουργίαν του Πατρός. Εμφανίζομαι και ως Πατήρ Άναρχος, καθ' όσον Υιός και Λόγος Εν εσμέν, ως είναι γεγραμμένον. Δύναμαι να εκπροσωπώ την Θεότητα υφ’ οιανδήποτε Μορφήν και Εκδήλωσιν η Βουλή Μου θέλει να αποκαλύψει εις εσέ Αδελφέ Μου Άνθρωπε. (Πύρινοι Λόγοι, κεφ. 29ο, σελ. 225)
Θέλω δώσει Διδασκαλίας πολλάς την περίοδον αυτήν και θέλω χρίσει ιερείς και θέλω δημιουργήσει μυσταγω­γούς και μύστας Μου και θέλω ορίσει Εκπροσώπους Μου επί του υλικού πεδίου. Θέλω μυήσει Εσέ, Αδελφέ Μου Άνθρωπε, από τον πλέον εξελιγμένον έως τον έσχατον, διότι οι πάντες Μία Ουσία είσθε. Θέλω δημιουργήσει μύ­στας και μυσταγωγούς και Θεουργούς, δυναμένους να επενεργούν όχι μόνον εις τον στενόν και περιορισμένον συγγενικόν των κύκλον, των εξ αίματος ή αγχιστείας συγ­γενών των ή των φίλων και γνωστών των ή των περιοίκων έστω, αλλά να ενεργούν επί κρατών ολοκλήρων, επί πό­λεων και χωρίων, επί των καιρικών συνθηκών, επί της θα­λάσσης και του αέρος, να δύνανται να μεταφέρουν κύ­ματα καύσωνος ή παγετού από τα διάφορα μέρη, να επιτι­μούν τας θαλάσσας ως γέγραπται ήδη και σας είναι γνω­στόν τούτο, να επιτιμούν τους ανέμους και να σιγούν. Θέλω δώσει Εξουσίας τας οποίας, Αδελφέ Άνθρωπε, φέρω Εγώ, αλλά έχεις χρείαν να σου δώσω Εξουσίας και εξωτερικώς ακόμη, διότι Εγώ εισπορευόμενος εντός σου, φέρω απάσας τας Γνώσεις και απάσας τας Εξουσίας της Θεότητος του Ενανθρωπισθέντος Λόγου και δύναμαι να επενεργώ Απείρως και δύναμαι να μεταλλάσσω ποιότητες νου και εκδηλώσεις καρδίας και λογισμών και δύναμαι να μεταλλάσσω Πνευματικάς οντότητας και να τας αναβιβάζω μέχρι του Θείου Λόγου και να ενοποιώ αυτάς μετ’ Εμού.

Αλλά λέγω θέλω δώσει Εξουσίας Πνευματικάς δια την απελευθέρωσιν του ανθρώπου της ύλης, από τας δεσμεύ­σεις τας οποίας ανά τους αιώνας φέρει, από αράς, από την αδικίαν, από τας δεσμεύσεις του νου και της αγάπης του, η οποία δεν ανταποκρίνεται στην ολότητα της Αλη­θείας και της Αγάπης, που είναι ταυτόσημα, που είναι Εν. (Πύρινοι Λόγοι, κεφ. 29ο, σελ. 225-226)

Δεν υπάρχουν σχόλια: