Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΧΑΡΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥΣτη γη μας ενανθρωπίσθηκε ο Λόγος πριν 2.000 περίπου χρόνια για να μπορέσει να εκδηλωθεί, για να μπορέσει να φανερώσει το τμήμα εκείνο της Αλήθειας του θεού, που ο θεός Πατέρας του έδωσε εντολή να φανερώ­σει στη γη. Ο Κύριος Ιησούς χριστός εφανέρωσε ένα τμήμα Αληθείας, αυτό που μπορούσε να δεχθεί η ανθρω­πότητα. Έκανα τη διευκρίνιση αυτή, γιατί θέλω να γνωρίζετε, ότι δεν είναι δυνατόν σ' ένα βιβλιαράκι μικρό να περικλείσουμε την Άπειρη Σοφία του Θεού και την Άπειρη Γνώση.
Τα Ευαγγέλια περιέχουν το τμήμα εκείνο της Θείας Σοφίας που ήταν κατάλληλο για να φανερωθεί σε μια Κοσμική περίοδο στους ανθρώπους της γης και το οποίο θα ωφελούσε την ανθρωπότητα και θα ανήγαγε, θα ανύψωνε μέχρις ενός ορισμένου σημείου τα όντα τα οποία κατοικούσαν στον Πλανήτη αυτό. Ο Κύριος, ως γνωρίζετε είχε Μαθητές Αποστόλους τους οποίους απέστειλε σε όλη την ανθρωπότητα και μέσω των οποίων άρχισε να διαδίδεται η διδασκαλία Του.
Πριν φύγει από τη γη είπε στους Μαθητές Του, «Έτι πολλά έχω λέγειν υμίν, αλλ' ου δύνασθε βαστάζειν άρτι», δηλαδή έχω πολλά ακόμη να σας πω, αλλά δεν τα αντέχετε, δεν μπορείτε να τα βαστάξετε, όταν δε έλθη Εκείνος, το Πνεύμα της Αληθείας, οδηγήσει υμάς εις πάσαν την Αλήθειαν: ου γαρ λαλήσει αφ' εαυτού, αλλ' όσα αν ακούση λαλήσει, και τα ερχόμενα αναγγελεί υμίν. Εκείνος εμέ δοξάσει, ότι εκ του εμού λήψεται και αναγγελεί υμίν. Πάντα όσα έχει ο Πατήρ εμά εστί: δια τούτο είπον ότι εκ του Εμού λήψεται και αναγγελεί υμίν (Iωάν. ΙΣΤ' 12-15).(Μαθητεία στη Δευτέρα Παρουσία, κεφ. 16, σελ.158)
Επίστευαν οι άνθρωποι ότι αυτά τα λόγια του Κυρίου ερμηνεύτηκαν στην Πεντηκοστή, όταν το Πνεύμα το Άγιο σαν Πύρινες γλώσσες επισκίασε τους Αποστόλους και άρχισαν οι Απόστολοι, οι Μαθητές του Κυρίου, να λαλούν Σοφία. Αλλά όμως, δεν είναι αυτό, γιατί το Πνεύμα το Άγιον εφώτισε τους Αποστόλους, μα ο Θεός, που ήρθε και εδίδαξε, ήρθε και θυσιάστηκε και παρουσίασε τον βασικότερο Νόμο της Αγάπης στους ανθρώπους για όλη την ανθρωπότητα, και όταν μίλαγε, ότι θα έλθει Εκείνος, ο Παράκλητος το Πνεύμα της Αληθείας, εννοούσε την Τρίτη Κοσμική Περίοδο κατά την οποία το Πνεύμα το Άγιο θα φωτίσει την ανθρωπότητα. (Μαθητεία στη Δευτέρα Παρουσία, κεφ. 16, σελ.159)
Έστειλε λοιπόν, αδελφοί μου, ο Θεός την εποχή αυτή και εξακολουθεί να αποστέλλει χιλιάδες πνεύματά Του αγαθά, τα οποία εθελοντικώς προσφέρθηκαν να κατέβουν στη γη για ν’ αρχίσουν μια εκστρατεία διαφωτίσεως, των σε άγνοια και πλάνη ευρισκομένων ακόμα αδελφών τους, οι οποίοι αγκαλιασμένοι με τη γη και τα υλικά αγαθά ξέχασαν τον Πατέρα τους Θεό και το Δρόμο της επιστροφής.
Ανάμεσα σε αυτά τα πνεύματα υπάρχει ένας ειδικός Αγγελιαφόρος που έχει μια ειδική αποστολή, εκτός από την αποστολή που έχουν όλα τα αποστελλόμενα πνεύματα να συντείνουν την αποδέσμευση και την καλλιέργεια των ανθρώπων της γης. Έχει μια ειδική αποστολή: Φέρει εντός του γεγραμμένες ορισμένες Αποκαλύψεις και ορισμένες οδηγίες για να τις δώσει εν καιρώ όταν θα του επιτραπεί στην ανθρωπότητα. (Μαθητεία στη Δευτέρα Παρουσία, κεφ. 5, σελ. 53)
Πώς να περιγράψεις έναν Θείο Απεσταλμένο; Με τι λόγια να παρουσιάσεις Εκείνον που ο Λόγος Ιησούς ο Χριστός προανήγγειλε πριν 1960 χρόνια, μιλώντας προς τους Αποστόλους Του λέγοντός τους, ότι συμφέρει να φύγω Εγώ για να έλθει ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας (Ιωαν. ΙΣΤ' 7-15) και ελθών εκείνος ελέγξει τον κόσμον περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί Κρίσεως... οδηγήσει υμάς εις πάσαν την Αλήθειαν: ου γαρ λαλήσει αφ' εαυτού, αλλ' όσα αν ακούση λαλήσει. Και τα ερχόμενα αναγγελεί υμίν. Εκείνος Εμέ δοξάσει, ότι εκ του Εμού λήψεται και αναγγελεί υμίν".(Μαθητεία στη Δευτέρα Παρουσία, κεφ. πρόλογος, σελ.13)
Όταν ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής στην Αποκάλυψη (Α. 12-20), γύρισε για να δει ποιος του μιλούσε, περιέγραψε έναν όμοιον Υιόν Ανθρώπου, ο οποίος εφορούσε χιτώνα που έφθανε μέχρι των άκρων των ποδιών του και ήτο ζωσμένος εις το στήθος με ζώνην χρυσήν. Το κεφάλι του και τα μαλλιά του ήσαν λευκό σαν το άσπρο μαλλί και το χιόνι, και τα μάτια του σαν πύρινη φλόγα... τότε λιποθύμησε, αλλ' αυτός έβαλε το δεξί Του χέρι επάνω του και είπε: Μη φοβάσαι: Εγώ Είμαι ο Πρώτος και ο τελευταίος και Εκείνος που ζη: ήμουν νεκρός, αλλά να, τώρα είμαι ζωντανός εις τους αιώνας των αιώνων και έχω τα Κλειδιά του Θανάτου και του. Άδη. (Μαθητεία στη Δευτέρα Παρουσία, κεφ. πρόλογος, σελ.13)
Σας παρουσιάζω τη δραστηριότητα του Διδασκάλου-Παρακλήτου στη διάρκεια των χρόνων κατά τους οποίους εκήρυττε την έναρξη της Νέας Κοσμικής Περιόδου, τοποθετώντας τις Βάσεις του Έργου της Δευτέρας Παρουσίας και της διάδοσής Του στη γη.
Ο Ιωάννης είναι ο Παράκλητος της Δευτέρας Παρουσίας, τον οποίον η Επίσημη Εκκλησία αναγνωρίζει ως Πρώτον στην Τάξη των Αγίων και Αυτόν υπέδειξε ο Ιησούς: «Ιδού Εγώ αποστέλλω τον Άγγελόν Μου προ προσώπου σου, ος κατασκευάσει την Οδόν Σου έμπροσθέν Σου. Αμήν λέγω υμίν, ουκ εγήγερται εν γεννητοίς γυναικών μείζων Ιωάννου του Βαπτιστού … και ει θέλετε δέξασθαι. Αυτός εστίν Ηλίας ο μέλλων έρχεσθαι. Ο Έχων ώτα ακουείν ακουέτω» (Ματθ. ΙΑ’ 10-15). (Μαθητεία στη Δευτέρα Παρουσία, κεφ. πρόλογος, σελ.14)
Και ο Ηλίας έρχεται πάντα πρώτος, λέει ο Κύριος. Για να πει ότι ο Ηλίας έρχεται πάντα πρώτος, είχε λόγο να τον αναφέρει Εάν δεν ερχόταν ο Ηλίας άλλο, δεν είχε κανένα λόγο να αναφέρει ο Κύριος ότι ο Ηλίας έρχεται πάντα πρώτος. Προ της Δευτέρας Παρουσίας πάλι ο Ηλίας θα έρθει, με τη διαφορά ότι δεν θα έρθει ως Ηλίας, θα υπάρξει κάποιος εν πνεύματι και δυνάμει Ηλιού, όπως στην περίπτωση του Ιωάννη. Μπορεί να τον λένε Διονύση ή αλλιώς και όχι Ηλία. Εν Πνεύματι και Δυνάμει Ηλιού ήλθεν ο Ιωάννης. Και ο Θεός είχε σκεπασμένους τους ανθρώπους Του για να τους προφυλάσσει και έτσι δεν τον γνώρισε κανείς, έκανε όμως το Έργο του και κήρυξε Μετάνοια και Βάπτισε τον Κύριο. Εν Πνεύματι και Δυνάμει Ηλιού, θα ’ρθει πάλι ένα Πνεύμα Προάγγελος της Δευτέρας Παρουσίας. Θέλω να εννοήσετε ότι είναι η ειδικότης του Πνεύματος, είναι ο Προάγγελος της Παρου­σίας του Κυρίου.
Εμφανίζεται πάντα πριν να παρουσιασθεί ο Κύριος και κηρύττει Μετάνοια και αναγγέλλει τον ερχομό Του. (Μαθητεία στη Δευτέρα Παρουσία, κεφ. 4, σελ.45)
Αυτή είναι η ειδικότης Του, να είναι ο Προάγγελος της Παρουσίας, πάει μπροστά, και αυτή την Περίοδο στη Γη θα υπάρξει ένα πνεύμα "εν Πνεύματι και Δυνάμει Ηλιού", μόνον που δεν θα το λένε όπως είπαμε Ηλία. Πάλι δεν θα τον πιστέψουν και πάλι θα θυσιασθεί εν γνώσει του. Γιατί τα πνεύματα αυτά υπηρετούν το θείο Σχέδιο, την εξέλιξη του θείου Σχεδίου. Επομένως θα υπάρξει Πρό­δρομος Νέος της Δευτέρας Παρουσίας. (Μαθητεία στη Δευτέρα Παρουσία, κεφ. 4, σελ.46)
Μπαίνουμε λοιπόν στην αρχή της Δευτέρας Παρου­σίας του Κυρίου πάνω στη γη, στο Προδρομικό στάδιο της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου, σε ένα στάδιο προετοι­μασίας της ανθρωπότητας. Όλοι οι άνθρωποι δεν θα ετοιμαστούν μαζί Σταδιακά θα ετοιμάζονται, θα φωτίζο­νται και θα ενανθρωπίζεται ο Λόγος εντός τους. Γιατί η ενανθρώπιση του Λόγου και η Χριστοποίηση προορίζεται για όλη την ανθρωπότητα. Οι Θείοι Νόμοι δεν εξαιρούν κανένα (Μαθητεία στη Δευτέρα Παρουσία, κεφ. 4, σελ.47)
Ακολούθησα το Νέο Κοσμικό Δάσκαλο, τον προορισμένο να φανερώσει με κάθε λεπτομέρεια την Πορεία του ανθρώπου, που ξεκινά από την ατέλεια και τη μερικότητα για να φτάσει στην Πλήρη Ταύτιση και Ένωση με το Λόγο και να Τον εκδηλώσει πλήρως, όπως ο ίδιος ο Λόγος έχει επανειλημμένως αποκαλύψει «Έσεσθε ουν υμείς Τέλειοι, ώσπερ ο Πατήρ υμών ο εν τοις Ουρανοίς Τέλειος εστίν» (Ματθ. Ε-48). (Μαθητεία στη Δευτέρα Παρουσία, κεφ. πρόλογος, σελ.15)
Ο Δάσκαλος Ιωάννης, όπως και ο Δάσκαλος Ιησούς, δεν διδάχθηκε ούτε από τους Εσσαίους, ούτε από τους Αιγύπτιους, ούτε από κανέναν Λάμα ή οποιονδήποτε γήινο δάσκαλο, αλλά κατευθείαν από το Θεό.
το Έργο της Ζωής Του θα αποτελέσει τόσο Ιστορικό όσο και πνευματικό, το ελατήριο των τριβών στους επερχόμενους Αιώνες, γιατί παρουσιάζει την Πορεία της Χριστοποίησης και Θέωσης του ανθρώπου, με λεπτομέρεια, με σαφήνεια, με διαύγεια και τελειότητα, στοιχεία που θα αποτελέσουν τις βάσεις για κάθε άνθρωπο που στο πλήρωμα του χρόνου θα μπει σ’ αυτή την Πορεία για να εκδηλώσει την Πόσα Αλήθεια, στην οποία ο Ιωάννης-Παράκλητος τον οδηγεί με τη Ζωή και το Έργο Του. (Μαθητεία στη Δευτέρα Παρουσία, κεφ. πρόλογος, σελ.16)
Θα σας μιλήσω για ό,τι σας μίλησε ο Λόγος Ιησούς. Γιατί για την Αγάπη και την Ενότητα που Εκείνος δίδαξε, μιλώ. Από κανέναν άλλο δεν αντλώ ό,τι σας λέω, εκτός από τον Ένα Λόγο, από την Άπειρη Αγάπη και από την Άπειρη Ενότητα. Δεν διδάσκω άλλο Δάσκαλο. Σας παρουσιάζω εκ νέου τον Ένα και Μοναδικό Δάσκαλο της Αλήθειας, που θυσιάστηκε για τον Άνθρωπο, που πρό­σφερε την ύπαρξη Του την Άμωμη, για να μπορέσει ο Άνθρωπος να ξαναθυμηθεί αυτό που ήταν από την άχρονη στιγμή της Δημιουργίας του, από την άχρονη στιγμή της εκπόρευσής του μέσα από τον Πατέρα, για να κερδίσει πάλι ο Άνθρωπος το δικαίωμα της Θέωσης. Θυσιάστηκε ο Λόγος-Χριστός, ώστε να ανοιχθεί ο δρόμος, πάνω στον οποίο θα περπατούσε ο Άνθρωπος της γης, ταυτιζόμενος μαζί Του, για να επιστρέψει στον Πατέρα. (Προσκλητήριο Θέωσης, κεφ. 17, σελ. 154)
Αγαπημένοι μου, το Έργο της Δευτέρας Παρουσίας του Λόγου-Χριστού μέσα στον Άνθρωπο δεν είναι θεω­ρία, δεν είναι ιδέες, δεν είναι ένα μήνυμα, το οποίο διαχέε­ται πάνω στη γη, για να προετοιμάσει τον Άνθρωπο νοητικό να το αποδεχθεί. Το Έργο της Δευτέρας Παρουσίας του Λόγου μέσα στον Άνθρωπο είναι μία πραγματικότητα, που εκδηλώνεται από τον Άνθρωπο, που τολμάει να μετατοπίσει το νου του από τη θέση των περιορισμών και των κατεστημένων, την καρδιά του από τον εγκλωβισμό της στη μικρότητα και στο διαχωρισμό. Να ανοιχθεί στην Απόλυτη Αλήθεια και στην Απόλυτη Αγάπη και να ζητήσει να φανούν από μέσα του, να τον πλημμυρίσουν ολόκληρο, να μεταλλάξουν τους τρόπους με τους οποίους σκέφτεται, κινείται, αγαπάει, αναλύει, συνθέτει και αντιλαμβάνεται τις καταστάσεις, που υπάρ­χουν γύρω του. Το Έργο της Δευτέρας Παρουσίας μπορεί να εκφράζεται με ιδέες που έχουν καταγραφεί και σε βιβλία, όμως είναι ζωντανό και παλλόμενο και όπου διαχέεται, διαχέει τον παλμό του, γιατί μιλάει για το Ζώντα Λόγο και ο Ζων Λόγος δεν μπορεί παρά να διαχέει Ζωή, Αγάπη και Ενότητα μέσα στις υποστάσεις. (Προσκλητήριο Θέωσης, κεφ. 17, σελ. 155)
Το Έργο της Δευτέρας Παρουσίας του Λόγου είναι απλό. Είναι τόσο απλό όσο είστε κι εσείς. Γι’ αυτό και απλοί και προσιτοί και κοντά σε σας είναι και αυτοί που το εκπροσωπούν. Αυτοί που σας το φέρνουν δίπλα σας για να το δείτε. Γιατί έχετε ανάγκη ακόμα να το δείτε. Δεν μπορείτε να το δείτε μέσα σας, αλλά χρειάζεται να το δείτε να εκδηλώνεται, να παρουσιάζεται, να πάλλεται μέσα σε κάποιες άλλες μορφές, οι οποίες το ζουν, οι οποίες το εκδηλώνουν, για να προβληματιστείτε, να αφυπνιστείτε και να το αναζητήσετε μέσα σας, αναζητώντας τον Ένα Λόγο. Αναζητώντας την Άπειρη Αγάπη Του να σας πλημμυρίσει και να σας γεμίσει με Ζωή και Αρμονία. (Προσκλητήριο Θέωσης, κεφ. 17, σελ. 158)
Το Έργο της Δευτέρας Παρουσίας έχει αρχίσει, Αγαπημένοι μου, κι ο Δάσκαλος Ιωάννης το παρουσιάζει με την ίδια Του την ύπαρξη. Το προσφέρει σε όλους, γιατί είναι πραγματικότητα για την Ολότητα του Ανθρώ­που. Ο Δάσκαλος Ιωάννης εκφράζει την Ολότητα του Ανθρώπου. Εκφράζει όλες εκείνες τις ποιότητες, που η ανθρωπότητα εκδηλώνει, ενωμένες μέσα Του και μετου­σιωμένες, ταυτισμένες με το Λόγο. Γι' αυτό και είναι ο αρμόδιος να διασαλπίσει το Μήνυμα της Ένωσης του Ανθρώπου με το Λόγο-Χριστό. Γι' αυτό είναι ο αρμόδιος να αφυπνίσει υποστάσεις και να τις εισάγει σε αυτήν την πορεία. Γι' αυτό ξεκίνησε το Έργο της Δευτέρας Παρουσίας και δημιούργησε μαθητές και ακολούθους και διέχυσε τη Χάρη Του, ώστε να δημιουργηθούν υποστά­σεις κατάλληλες, ενωμένες με το Λόγο, για να διδάξουν τον Άνθρωπο και να τον βοηθήσουν να γνωρίσει και να αναδύσει τον Εαυτό του. (Προσκλητήριο Θέωσης, κεφ. 17, σελ. 155-156)
'Ήρθα στη γη ως προορισμένο Πνεύμα, ως Απεσταλ­μένος Κυρίου. Έχω εντολή εκ Θεού να ιδρύσω Κέντρα Πνευματικά στον τόπο που γεννήθηκα, να φέρω κοντά μου αδελφές και αδελφούς μου, να τους διδάξω όσα διδάχτηκα και εγώ, να τους μεταφέρω όσα γνωρίζω σαν Πνεύμα και την πείρα που απόκτησα όσο διάστημα ασκήθηκα ιδιαίτερα, μέχρι να κάνω δημόσια παρουσία μπροστά σ' ανθρώπους. Ζήτησα να παραμείνω αφανής, χωρίς τιμές, χωρίς τίτλους, χωρίς ιδιαίτερες σπουδές, χωρίς περιουσία, χωρίς τα στηρίγματα εκείνα της ύλης, στα οποία συνήθως αποβλέπουν οι άνθρωποι και στα οποία στηρίζονται, πιστεύοντας ότι απ' αυτό εξαρτάται η ζωή τους. Μεγάλωσα για να φέρω εις πέρας μιαν Αποστολήν, όταν το Θέλημα του Θεού θα μου όριζε. Τ ο Πνεύμα μου γνωρίζει τι πρέπει να κάνει στις διάφορες περιόδους, αλλά δεν έχει το δικαίωμα να ενεργεί, παρά μόνον εκφράζοντας το Θέλημα Εκείνου που με απέστειλε.
Έχω μιαν ειδική Αποστολή: Να σας αναγγείλω την επάνοδο του Κυρίου στη γη, την Παρουσία Του εντός σας, στο ένδον σας, που θα σας καταστήσει πνεύματα Xριστοφορικά. Θα σας γεμίσει Φως, Αγάπη και όλα τα πλεονεκτήματα της παρουσίας Χριστού μέσα σας και θα σας βοηθήσει να προσαρμοσθείτε στη Χριστοζωή, όχι στην ανθρώπινη ζωή, στη Χριστοζωή. Έκανα περιοδεία σε πολλά μέρη, γιατί έπρεπε να κάνω γνωριμίες, να αποκτήσω γνώσεις και εμπειρίες που μου λείπανε, να συναντήσω δυσκολίες για να ασκηθώ, να συναντήσω συνεργάτες με τους οποίους θα συνεργαστώ Απ' όπου πέρασα εμίλησα για Εκείνον που μ' έστειλε και φρόντισα η παρουσία μου και το πέρασμά μου ν' αφήσουν τη σφραγίδα τους σαν Ευλογία, σαν Φως, σαν δημιουργία ενός Ναού.
Βοήθησα ανθρώπους να κοιτάζουν στο Θεό, που δεν ήξεραν γιατί ζούσαν και άλλους τους βοήθησα να θέσουν σ' ενέργεια τον Πνευματικό τους μηχανισμό για να εργαστούν, όχι μόνον για την ανοικοδόμηση του εαυτού τους, του ερειπωμένου Ναού της ψυχής τους, αλλά να βοηθήσουν, συνεργαζόμενοι μαζί μου και με άλλους εργάτες, στην ανέγερση πολλών Ναών στο εσωτερικό των ψυχών. Έκανα πολλές ομιλίες, πολλά μαθήματα, μίλησα ομαδικά και ατομικά, προσευχήθηκα ατομικά Και ομαδικά για τη χώρα μας. Παγκόσμια Ο Προορισμός μου είναι να θυσιαστώ εθελοντικά για ν' ανεβούν μερικοί εργάτες και να δείξω ένα Δρόμο από ανθρώπινη πλευρά που πρέπει ν' ακολουθήσετε στη Νέα Εποχή.
Είναι η περίοδος που εξελιγμένα Πνεύματα απο­στέλλονται στη Γη για να διανύσουν το τελευταίο στάδιο της εξελίξεώς τους, που λέγεται Γολγοθάς και Ανάσταση. 'Έρχονται σε σύντομο διάστημα να δώσουν εξετάσεις όλων των περασμένων και να βαδίσουν για να εκπληρώ­σουν αυτό το τελευταίο στάδιο του προορισμού τους, που λέγεται Γολγοθάς και Ανάσταση. Αν δεν υπάρξει Γολγοθάς, δεν μπορεί να υπάρξει και Ανάσταση. (Μαθητεία στη Δευτέρα Παρουσία, κεφ. 13, σελ.129-130)
Ο σκοπός και η μετάβασή μου στη Σχολή αυτή, είναι να σας διδάξω και να σας ωφελήσω αληθινά και πραγματικά, ώστε να αρχίσετε να ανακαινίζετε το «είναι» σας με το Φως της Χάριτος και του Ελέους και της Αγάπης του Απείρου Θεού, ο οποίος συγκατατίθεται την περίοδο αυτή να εισπορευτεί λόγω της Αγάπης Αυτού σε πάμπολλα σκηνώματα και να εκδηλωθεί για να καταδείξει τη θεότητα Αυτοί, για να καταδείξει ότι άνθρωπος και Θεός είναι Εν, ότι ο άνθρωπος-δημιούργημα δεν είναι τίποτα άλλο, παρά η Εκδήλωση του Ενός Θεού, η φανέρωση του Ενός Λόγου, του Απείρου, Ανάρχου, Αχράντου, Δημιουργικού Λόγου, όστις εδημιούργησε εκ της Αγάπης Αυτού τα Σύμπαντα. (Μαθητεία στη Δευτέρα Παρουσία, κεφ. 16, σελ.166-167)
Ο δρόμος που θ' ακολουθήσεις, είναι σε σένα φανερός από τα βήματα του Λόγου. Κατέβηκα στη γη και σου παρουσίασα το δρόμο της επιστροφής σαν Πρότυπο, το οποίο θ' ακολουθούσες σαν βοήθημα, που θα σου έδινε τη δύναμη να συνεχίσεις τη δύσκολη πορεία σου της ανάβα­σης στην Πηγή της Δημιουργίας, διαγράφοντας την πο­ρεία της πτώσης, που εσύ δημιούργησες. υπάρχουν τα δι­δάγματά Μου. υπάρχουν οι Θείες Αναλλοίωτες παροχές Μου, όχι γραμμένες μόνο στα Ευαγγέλιά Μου, αλλά γραμμένες και μέσα σου, στην υπόστασή σου, με Πύρι­νους Λόγους, με Πύρινα Στοιχεία, ζωντανές και πάλλου­σες, ώστε κάθε στιγμή που θα επικαλεστείς τη βοήθεια, να σου προσφέρουν την απαραίτητη χορηγία, για να προχωρήσεις. (Θεοί Εστέ, κεφ. 8, σελ. 66)
Αυτή την Εποχή, Άνθρωπε, υπάρχει Άπλετο το Φως Μου, χορηγία σε όσους μπορούν ν' ανοίξουν το νου τους και να τολμήσουν να προχωρήσουν στην επιστροφή. Σε όσους μπορέσουν να καταλάβουν, ότι ο Πατέρας, ο γιος, ο Άνθρωπος, το Άγιο Πνεύμα, η Μητέρα Θεοτόκος, είναι Ένα και το Αυτό, Ενιαία Υπόσταση παλλόμενη στους Κό­σμους. Σ' αυτό τον Άνθρωπο, που θα τολμήσει να δει, που θα τολμήσει να εγκολπώσει μέσα του την Αλήθεια της ύπαρξης, διανοίγονται άμεσα οι αγωγοί της Χάρης Μου, οι αγωγοί της προσφοράς της Θείας Ενέργειας. Γιατί ο ίδιος με την επιλογή του, με την αποδοχή αυτής της Αλή­θειας, τους θέτει σ' ενέργεια. Είναι η επιπλέον πρόσθετη παροχή Μου στον άνθρωπο αυτής της Κοσμικής Περιό­δου, που έχει φθάσει στο σημείο να συνειδητοποιήσει την Προτροπή και το Μήνυμα, που πριν δύο χιλιάδες χρόνια άφησα στη γη. Είναι η επιπλέον παροχή Μου, που επιτρέ­πει να κάνει εμπράγματη καθημερινότητα το Μήνυμα ε­κείνο, ταυτιζόμενος σταδιακά με την Ολότητα του Εαυτού Μου, που του Την παρέχω, με διάφορους τρόπους, με χι­λιάδες εκδηλώσεις.
Σου παρέχω τον Εαυτό Μου, είτε ως Φως, διανοίγοντας τους αγωγούς σου, που τόσους αιώνες έμεναν κλειστοί απ' τις λανθασμένες επιλογές σου, είτε ως Θεία Ροή Λό­γου, που εκχέεται από εντός σου προς τα έξω και κατα­κλύζει με κυματισμούς το χώρο, είτε ως Θείες καταστά­σεις υπερούσιας Αγάπης που πληρούν το «είναι' σου ο­λόκληρο και διαχέονται μέσα από τα μόριά σου, για να κα­λύψουν τον Κόσμο, τα Σύμπαντα, τον Αδελφό και Εαυτό σου Άνθρωπο. Σου παρέχω τον Εαυτό Μου μ' όλους τους τρόπους και από διάφορες πλευρές, ακριβώς για να σου καταδείξω ότι η Προτροπή Μου, που είναι γραμμένη στα Ευαγγέλια, μα και μέσα σου, δύναται να καταστεί πραγμα­τικότητα. (Θεοί Εστέ, κεφ. 8, σελ. 67)
Σου διαχέω την Αγάπη Μου καθώς και ό,τι χρειάζε­σαι, για να αντιμετωπίσεις τη μαθητεία της επίγνωσης. Για να λάβεις όλες εκείνες τις απαραίτητες διδαχές, που θα σε διαφυλάξουν και θα σε οδηγήσουν με σταθερότητα στη συνειδητή Ένωση μαζί Μου. Εισέρχομαι μέσα σου και ενώνομαι με εσένα, που Με απαρνήθηκες χωρίς να το καταλάβεις, που Με απέδιωξες μέσα από το είναι σου, χωρίς να το συνειδητοποιήσεις. γιατί θέλησες να πιστέψεις, ότι μπορείς να Με κάνεις, ό,τι θέλεις. Εισέρχομαι μέσα σου, ενώνομαι με τους παλμούς σου, ενώνομαι με τα στοιχεία σου, ενώνομαι με την καρδιά σου, με τις λειτουργίες σου και τα Κέντρα σου όλα, ενώνομαι με το νου σου. Επιστατώ σε αυτή την Ένωση, για να ολοκληρωθεί με σταθερότητα, με επίγνωση και σύνεση. Απορροφώ τα αποτελέσματα της διάσπασής σου από Μένα και τα μεταλλάσσω σε επίγνωση και σε τροφοδοσία, που θα σε βοηθήσει να καταδείξεις την Ένωσή Μας έμπρακτα. (Προσκλητήριο Θέωσης, κεφ. 19, σελ. 185)
Η Νέα γραμμή είναι καθαρό πνευματική και πρέπει να σας βοηθήσει να ενωθείτε με το Θεό. Θα μεταφέρει χάρη Θεού σε όλους. Μέχρι τώρα τη χάρη του Θεού την είχε το Ιερατείο, ήταν αρμόδιο να τελεί Μυστήρια και να εκπροσωπεί το Θεό επί της γης. Η χάρη του Θεού όμως προορίζεται για κάθε άνθρωπο.
Κάθε άνθρωπος θα είναι Ιερέας στο Ναό της Ψυχής του. Καθένας σας θα γίνει ο Ιερέας του Ναού του, που είναι εντός σας. Διδάσκω πνευματικές έννοιες και πνευματικές τοποθετήσεις, και καθένας σας, συνδεόμε­νος με το Θεό, γιατί κανένα κώλυμα δεν έχει ο Θεός να συνδεθούμε όλοι μαζί Του, θα μπορούμε να μεταφέρουμε τη χάρη και την Ευλογία του Πατέρα στα πέρατα της Οικουμένης.
Αγαπώ να λέτε κάθε μέρα, κάθε ώρα, αγαπώ να σκέπτεται ο Νους σας συνεχώς, αγαπώ να εκφράζουν τα συναισθήματά σας, αγαπώ να εκφράζουν οι πράξεις των χεριών σας, γιατί Αγαπώ και Αγάπη είναι η γραμμή της Νέας Εποχής. Είναι η περίοδος κατά την οποίαν η Αγάπη που διδάχθηκε πρέπει να τηρηθεί από όλους. Ο Κύριος δεν δίδαξε μόνον, ετήρησε την Αγάπη που δίδαξε πρώτος.
Είναι λοιπόν η περίοδος που ο Θεός αποστέλλει τους Κήρυκές Του στη γη να σας αναγγείλουν να ετοιμασθείτε, γιατί ήλθε η ώρα να μάθετε να αγαπάτε, ήλθε η ώρα να αγαπήσετε τον εαυτό σας και τον αδελφό σας σαν τον εαυτό σας. Γι' αυτό αρχίστε να λέτε αγαπώ, αρχίστε να αισθάνεστε αγαπώ, με όλες τις πράξεις και τις εκδηλώσεις της καθημερινής σας ζωής. (Μαθητεία στη Δευτέρα Παρουσία, κεφ. 5, σελ.57-58)
'Άνοιξε διάπλατα την καρδιά σου, Μαθητή της Αγάπης. Σου παρουσιάζω το Έργο, που κατήλθες στη γη να τελέσεις, ένα Έργο αυτοθυσίας, που θα επιφέρει ζωή και ανάσταση στον εαυτό σου. Περπάτησε πάνω στα κύματα της ταραγμένης ζωής του ανθρώπου, χωρίς να φοβάσαι, γιατί Εγώ σε οδηγώ, Εγώ σε στηρίζω. Αντάλλαξε το μίσος του κόσμου με την Αγάπη σου. Θεράπευσε τις πληγές του με την καθολική προσφορά σου. Διέλυσε το θάνατο που κυκλώνει τον εαυτό σου. Θυσιάσου για τη ζωή του, για την ελευθερία του και ζήσε στο άπειρο για κάθε ύπαρξη, για κάθε ον που περιέχεται στη Δημιουργία.
Αν σήμερα πονάς και μαστιγώνεσαι καθημερινό από τις ποιότητες του κόσμου αυτού κι αυτός ο πόνος σε καθηλώνει, είναι γιατί ακόμη δεν όρθωσες το ανάστημά σου ως πνευματοψυχή που στεφανώθηκε από την Αγάπη του Λόγου. Όταν υψώσεις την πύρινη Ρομφαία της Αλήθειας στον άνθρωπο, η ύπαρξή του θα πλυθεί από το αγίασμα των δακρύων του πόνου σου και θ' ανασάνει για δεύτερη φορά το θυμίαμα της αγνότητός σου, για να υπάρξει σε νέο σώμα ζωής, στο σώμα σου.
Η πορεία του Γολγοθά σου έχει ήδη αρχίσει. Στις παλάμες σου ρέει το αίμα απ' τα καρφιά της άρνησης του ανθρώπου, για να βαπτίσει ψυχές με το Πυρ της Ανάστασης. Ύμνησε το μεγαλείο της Αγάπης, που σ' οδηγεί στην Ελευθερία. 'Ύμνησε τον Άνθρωπο που θεώνεται. (Επανάσταση Ιδεών, κεφ. 29, σελ. 185)
Άνθρωπε αφυπνίσου. Θα 'πρεπε από την ενεργοποίηση που τελώ μέσα σου να νιώθεις την κίνηση όλων των παλμών σου, των ιδεών σου, των μορίων σου. Θα 'πρεπε να βιώνεις, να σείεσαι σύγκορμος απ’ την ενεργοποίηση της Ουσίας εντός σου και η Πύρινη αυτή Ροή που είναι Φωτιά, Άπειρη και ΘεΙα, να εξακοντίζεται από εντός σου με τέτοιο Δυναμικό και Πίστη ακλόνητη που να δύνασαι εσύ ν’ αφυπνίζεις ΤΙς κοιμισμένες συνειδήσεις των αδελφών σου που δεν γνώρισαν την Αλήθεια Μου και δεν βίωσαν την Παρουσία Μου ακόμη εντός τους.
Ω! Άνθρωπε, Άπειρε Άνθρωπε, ο θησαυρός που έχεις μέσα σου είναι ανεκτίμητος. Δεν δύνασαι αν έχεις τέτοια στάση νου να συλλάβεις την Υπέρτατη Ομορφιά που κρύβεις μέσα σου. Μην την κρύβεις άλλο. Ομολόγησέ την και αποκάλυψέ την, γιατί Εμένα ομολογείς και Εμένα παρουσιάζεις. Δεν γνωρίζεις ακόμη τι ευωδιά και τι χρώματα και μελωδίες μπορείς να αναδύσεις και να διαχύσεις από εντός σου. Τι Απειρότητα ιδεών, παλμών και δονήσεων δύνασαι να φανερώσεις, όταν αρχίσεις να εκδηλώνεις την Ουσία σου την Πύρινη. Γιατί Πύρινη είναι η Ουσία Σου. Και μη φοβάσαι ότι θα αναλωθείς και δεν θα έχεις μετά από κάποιο διάστημα να δώσεις και νέες ιδέες και δονήσεις να διαχύσεις, γιατί η Ουσία σου που είναι ο 'Ένας Λόγος δεν αναλώνεται, ακριβώς γιατί δεν έχει αρχή και τέλος. Η Ουσία σου, ως Ουσία Θεού είναι Άναρχη και Ατελεύτητη. Ζήσε αυτή την Άπειρη Ιδέα που σου φανερώνω, τον Άναρχο και Ατελεύτητο Εαυτό σου.
Εγώ σε Ελέησα και σου παρέχω το Έλεός Μου αέναα. Γι’ αυτό και σου παρουσιάζομαι ως λόγος Δάσκαλος Ολότητα μέσα από το είναι σου, για να μπορέσεις να δεχτείς την Αλήθεια πως είσαι Θεός, να το πιστέψεις με όλους τους παλμούς σου και να το φανερώσεις με Παρρησία και Τόλμη. (Επανάσταση Ιδεών, κεφ. 10, σελ. 84)
Εγώ σε Ευλόγησα, σου πήρα τα βάρη, σε έντυσα, σε αναβίβασα στην κλίμακα του Φωτός, σε βοήθησα να αρχίσεις να βιώνεις το Έργο Μου μέσα σου, τις λειτουργίες σου, τις καταστάσεις που κινούνται μέσα στο είναι σου, τις ιδέες, τα συναισθήματα, όταν σου άνοιξα τα μάτια και στα καθόρισα για να μπορέσεις με καθαρότητα όρασης να δεις την Αλήθεια και το Φως μου, όταν σου πρόσδωσα δυναμικό και το Σταυρό της Θυσίας Μου εις την δεξιόν, σου, για να ενεργείς επί του Εαυτού σου και να μετουσιώνεις την πλάνη σε Φως; Πώς να μην εκδηλώσω το Αυστηρό Μου Πρόσωπο, όταν εσύ έλαβες τόσα και επαναπαύτηκες στις Δονήσεις της Προσφοράς Μου παραμένοντας σε μία μακαριότητα που τελικό αν δεν κινητοποιήσεις το μηχανισμό σου μετατρέπεται σε παθητικότητα και αδράνεια; (Επανάσταση Ιδεών, κεφ. 10, σελ. 83)
Όχι Άνθρωπε δεν Είμαι μόνο η Μακαριότητα και η Γλυκύτητα και η Στοργή! Είμαι και η Άπειρη Ενεργειακή Ισχύ του Δυναμικού της απελευθέρωσης του Ανθρώπου. Και ως Άπειρο Δυναμικό εκδηλώνομαι με άπειρους τρόπους για να σε συνετίσω, για να σε ταρακουνήσω, για να στρέψω το νου, την καρδιά και τη συνείδησή σου προς ΜΙα και Μοναδική Κατεύθυνση. Ο Λόγος Θεό εντός σου. Γιατί είναι ο μόνος Στόχος που ήδη θα έπρεπε να είχες ενεργοποιήσει μέσα σου και στη ζωή σου μετά από τόσα που έχεις διδαχτεί κατά τη μαθητεία σου. (Επανάσταση Ιδεών, κεφ. 10, σελ. 83)
Θα ξεσκεπάσω τις καταστάσεις σου για να συνειδητοποιήσεις ότι η Αγάπη δεν είναι επιφανειακή ούτε ολιγόλεπτη αλλά χρειάζεται παρρησία και ένωση δυνατή μ’ Εκείνον που ονόμασες Δάσκαλο του εαυτού σου. Το Όνομά Του Ιωάννης, κινούμενο Έλεος ασύλληπτων δυνατοτήτων, δυνάμενο να Κρίνει και να ελέγξει το σύνολο της Δημιουργίας.
Έρχονται μέρες για σε που δεν θα φτάνει η προσευχή σου ούτε η μερικότητα της αγάπης σου για να Τον πλησιάσεις καθώς οι μεταλλαγές μέσα στο Είναι Του θα σε καλέσουν να σταθείς κοντά Του ως Φως και Αγάπη Πύρινη. Ο Λόγος Του θα διαπεράσει το κύτταρά σου κι η επιτάχυνση όλων των λειτουργιών θα φανερώνουν την αλλαγή των βημάτων σου σε Πορεία Χριστού. (Επανάσταση Ιδεών, κεφ. 47, σελ. 274)
Γι' αυτό σε δοκιμάζω. Γιατί για να βιώσεις Διδασκα­λίες ύψιστης εκδήλωσης Αγάπης, είναι απαραίτητο να δοκιμαστείς, να καταδείξεις ότι κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες δυσκολιών, ή εξωτερικών καταστάσεων, ή επαίνων, ή παρανοήσεων ή τάσεων που θα ενεργοποιη­θούν από μέσα σου, μπορείς να διακρίνεις, να μεταλλάξεις, να ενώσεις και να ισορροπήσεις. Μπορείς να αγαπάς και να φανερώνεις την Αναλλοίωτη Αλήθεια Μου χωρίς προσμίξεις. (Προσκλητήριο Θέωσης, κεφ. 19, σελ. 182)
Σε καλώ Εαυτέ Μου να σεβαστείς την Ύπαρξή σου. Να σεβαστείς τη Διδαχή Μου, το Έλεός Μου, την Αγάπη Μου. Να σεβαστείς την Αλήθεια Μου. Και ο Σεβασμός ως 'Ύψιστη Αρετή προέρχεται εκ της Αγάπης σου προς τον Πατέρα Θεό και το Έργο Του που φανερώνεται στη γη από τον Δάσκαλο Ιωάννη, το Έργο της μεταλλαγής σου, της Ζωής και της Ανάστασής σου, για να μπορέσεις έτσι κινώντας τους Θείους Νόμους Του λειτουργώντας το Σεβασμό προς τον Εαυτό σου, να εισχωρήσεις μέσα στην Απειρότητα της Θείας Παρουσίας Μου εντός σου. Εγώ δεν έχω χρείαν του σεβασμού σου. Εσύ έχεις ανάγκη να το πράξεις στον εαυτό σου. Εσύ έχεις ανάγκη να λειτουργήσεις το Έλεος μέσα σου, γιατί απόρροια του Ελέους είναι ο Σεβασμός. Δεν σου μιλάω για τον ανθρώπινο σεβασμό που μέχρι σήμερα κι αυτόν προσποιητό εκδήλωνες στον Εαυτό σου. Γνωρίζεις τι σημαίνει σέβομαι τον εαυτό μου; Θα σου ανάγω την έννοια αυτή στην Απειρότητα για να τη γνωρίσεις όπως είναι.
Σεβασμός προς τον εαυτό μου σημαίνει αποδέχομαι τον εαυτό μου ως Εκδήλωση της Δημιουργίας του Πατέρα Θεού. Σεβασμός προς τον εαυτό μου σημαίνει αποδέχομαι πως είμαι Εικόνα και Ομοίωση δική Του. Σεβασμός σημαίνει, μαθητεύω στο 'Έργο του Θεού ταξινομώντας τις ιδέες μου, τις κινήσεις μου, τις εκδηλώσεις μου, τους λόγους μου, εμβαπτίζοντάς τα στην Αγάπη του Ενός λόγου και εφαρμόζω τη Θεία Διδασκαλία που μου παραδόθηκε. Σημαίνει πως αγωνίζομαι να φανερώσω με όλους τους τρόπους αυτό που μέσα μου φέρω, τον 'Ένα Λόγο Δάσκαλο Υιό και Μητέρα. Σεβασμός σημαίνει πως αναγνωρίζω μέσα σε κάθε τμήμα του Ανθρώπου αυτή την Αλήθεια και όχι την αναγνωρίζω αλλά προσπαθώ με όλες μου τις δυνάμεις, με την Παροχή του Πατέρα, την Αγάπη και την Κατάρτισή μου να ανασύρω μέσα σου αυτή την Ιδέα και αυτό το Στόχο, της Χριστοποίησης και Θέωσής Του. Αυτό σημαίνει Σεβασμός στην Άπειρη έννοιά Του. (Επανάσταση Ιδεών, κεφ. 10, σελ. 81-82)
Σε καλώ, λοιπόν, να σεβαστείς την πορεία σου, τη μαθητεία σου, την ψυχή και το πνεύμα σου, τον Άνθρωπο που είσαι αλλά και τη Θεότητα που φέρεις μέσα σου. Σε καλώ να γευθείς το κάλλος σου, που Είμαι Εγώ, να γευθείς την ομορφιά σου, γιατί είναι Όμορφη η Ουσία σου, να χωρέσεις και να εκδηλώσεις τη Θεότητά σου. Πάλι σε καλώ και σε προσκαλώ σε Θείο Δείπνο, όπου έστρωσα το τραπέζι με όλα τα πνευματικό αγαθό και τα εφόδια που χρειάζεται το είναι σου για να αναδυθεί Σε Θείο Δείπνο σε καλώ, όπου ο Εαυτός σου θύεται για να λάβεις το Σώμα και το Αίμα Του εντός σου και την Αιώνια Ζωή Του να αναδύσεις, αποκτώντας μέσα στο είναι σου επίγνωση αυτής της Θυσίας. (Επανάσταση Ιδεών, κεφ. 10, σελ. 82)
Αναδύω από την ύπαρξή σου, Άνθρωπε, μαθητή της Αγάπης τον Εαυτό Μου για να σε διδάξει, να σε καθοδηγήσει, να σε εμπνεύσει, να σε μεταλλάξει, καθιστώντας το είναι σου αγωγό θείας Χάριτος, για να επενεργήσεις στο παν που σε αποτελεί με τη δύναμη της Αγάπης, που καταλύει τα δεσμά της πλάνης κι εγκαθιδρύει στην ανθρώπινη Κοινωνία το "Αγαπάτε Αλλήλους". (Επανάσταση Ιδεών, κεφ. 29, σελ. 181)
Σε ευλογώ να ολοκληρωθούν εντός σου οι διεργασίες της Ένωσής Μας και της μετατόπισής σου και να εκδηλωθούν στην πράξη με ισορροπία και προσφορά, προσφορά αφανή, αθόρυβη που θα εκφράζει Εμένα και την Ατέρμονη Αγάπη Μου.
Θέλω να σε καταστήσω Τέλειο. Και για να γίνει αυτό θα καταθρυμματίσω μέσα σου καθετί που αντιστέκεται σε αυτή την Τελειότητα που εντός σου Είμαι. Να σε αφαρπάσω ολόκληρο κάνοντάς σε να λησμονήσεις ό,τι ήσουν και να αναγνωρίσεις αυτό που πράγματι Είσαι. Φως εκ του Πατρός, Αγάπη Θεία και Τέλεια, Άνθρωπος Λόγος Θεός. Να δημιουργήσω μέσα σου τις προϋποθέσεις της Τέλειας Εκδήλωσής σου στη γη ως Φως και Ανάσταση. Και αυτό δύναμαι να το λειτουργώ με άπειρους τρόπους που εσύ ακόμα δεν έχεις συλλάβει ούτε έχεις Κατανοήσει Με τρόπους ασύλληπτους για τη διάνοιά σου, όπου δύναμαι να καταλύω τα ισχυρά θεμέλια της Πλάνης σου και να σου παρουσιάζω εντός σου τη Μία Αλήθεια. Γιατί αυτήν πρέπει να ενστερνιστείς, Αυτήν πρέπει ν' ακολουθήσεις. αυτήν πρέπει να φανερώσεις. Και η Αλήθεια Μου δεν φοβάται την πλάνη σου. Δεν φοβάται τίποτα. Παρουσιάζει τον Εαυτό Της. Και ο Εαυτός Της Είμαι Εγώ. Εγώ Είμαι η Αλήθεια και σου παρουσιάζομαι για να Με γνωρίσεις. Η Αλήθεια Μου στέκει στο Θείο Ύψος Της, χωρίς να αλλοιώνει τις Θείες Ιδέες που φανερώνει, μα ταυτόχρονα κατεβαίνει προς σε για να σου δείξει πως δεν είναι Απρόσιτη και Άφθαστη, αλλά δύναται να γίνει δική σου αν εσύ με όλο σου το είναι την αποδεχτείς και χωρίς φόβο ακούσεις τη Φωνή Της. Η Αλήθεια Μου είναι Φως που φωτίζει τα σκοτάδια και επικρατεί επί των ιδεών των ανθρώπινων και ημιτελών. Γιατί είναι Ολότητα, είναι Θεία, είναι ο Ζων Λόγος. (Επανάσταση Ιδεών, κεφ. 10, σελ. 79, 80)
Συνέλεξες εμπειρίες αιώνων. Ήρθε η κρίσιμη ώρα, όπου οι εμπειρίες των αιώνων θα μετατραπούν, θα μετουσιωθούν σε Θεία Επίγνωση, που θα σου δώσει την απαραίτητη ενεργητικότητα, για να καταστείς Θεός εν Θεώ σε πλήρη Ισορροπία, Ουδετερότητα και Αρμονία. Αυτή είναι η αρχή της αφετηρίας για την επιστροφή, για την πραγματοποίηση της Προτροπής και του Μηνύματος που έδωσα, όταν περπάτησα στη γη. Είναι η αρχή της ε­φαρμογής των Θείων Μου Διδασκαλιών, σ’ όλες τις κλίμα­κες των πεδίων, σ' όλες τις κλίμακες των εκδηλώσεων.
Σε κάθε σου στάδιο, σε κάθε πεδίο που βρίσκεσαι και θα βρίσκεσαι, τις Θείες Μου Διδασκαλίες θα τις κατανοείς και θα τις εκφράζεις μέσα από το δικό σου στάδιο, από τη δική σου στάθμη, για να κατανοήσεις ότι είναι τόσο ενι­αίες και περιλαμβάνουν όλα τα πεδία, ώστε να μπορέσεις να ενώσεις και τη δική σου επιμέρους διδαχή που λαμβά­νεις εκπαιδευόμενος και να οδηγηθείς στην Τελειότητα του Πατέρα Μας, στην Τελειότητα του Εαυτού Μας.
Αγαπημένε Άνθρωπε, Αγαπημένε Εαυτέ Μου, το Μήνυ­μα της Αγάπης Μου, της Ενότητας, της Αρμονίας και Ι­σορροπίας, έχει διαδοθεί πάνω στη γη. Η Αγάπη Μου κα­θημερινά σε τροφοδοτεί μέσα στους αιώνες και σου δη­μιουργεί τις συνθήκες εκπαίδευσης, για να μπορέσεις να επιστρέψεις σε Μένα, σαν Ενότητα Αδιαίρετη. Σου διαχέω και πάλι την Ευλογία Μου εντός σου. Την Ευλογία που επιβεβαιώνει την επιστροφή σου μέσα στην Ατέρμονη Πη­γή της Δημιουργίας, που επιβεβαιώνει την Ανάστασή σου σαν Ενεργητικού Θεού, Συνδημιουργού, Συγκυβερνήτη των Συμπάντων, μέσα στη θεότητα. Την Ανάστασή σου σαν Ολότητα Άνθρωπος μέσα στα πάντα. (Θεοί Εστέ, κεφ. 8, σελ. 68-69)
Τα κλειδιά είναι όλα στα χέρια σου. Σου τα παρέδωσα. Αρκεί τώρα να ξεκλειδώσεις; τις; Παρακαταθήκες του Πνεύματός Μου που εντός σου υπάρχουν και να ρεύσουν οι Ιδέες Μου, η Αγάπη Μου, η Ευλογία Μου, το Έλεός Μου, συλλέγοντας τον Εαυτό που πλανήθηκε και επαναφέ­ροντάς τον στο Δρόμο της Επιστροφής προς τον Πατέρα Θεό και στην Ένωση μαζί Του. Εσύ Είσαι η Αγάπη και η Ζωή, το Φως και η Αλήθεια, φτάνει να το χωρέσεις, να το αναγνωρίσεις, να το πιστέψεις και να το εκδηλώσεις με δυναμισμό, για να μπορέσεις; να δικαιώσεις την Ύπαρξη του ανθρώπου μέσα στην Απειρότητά Μου. Για να μπορέσεις να πεις: "Εαυτέ Μου Άπειρε, Λόγε Άπειρε, το είναι μου Σε αποδέχεται. Σε υπακούει, ο νους; μου Σε εκπορεύει ως Ιδέα Άπειρη, η καρδιά μου Σε βιώνει και Σε διαχέει ως Παλμό Θείας Αγάπης και η Ύπαρξή μου Σε φανερώνει ως τον Ένα Λόγο Δάσκαλο Υιό και Μητέρα". Για να μπορέσεις έτσι να εκδηλώσεις την Ενότητά Μας και να τη διαχύσεις στα πάντα, καλύπτοντας τα πάντα με Ευλογία, γιατί εσύ θα έχεις γίνει η Ευλογία. Και το να είσαι Ευλογία περιπατούσα επί της γης σημαίνει ότι και οι πόροι σου ακόμα θα αναδύουν το Λόγο Δάσκαλο, θα αναδύουν τη Δημιουργία Μου.
Μόνο όταν όλη σου η ζωή καταστεί Χριστοζωή, μόνο όταν όλη σου η Ύπαρξη ευθυγραμμιστεί με τη Μία Βουλή και τη Θεία Νομοτέλεια την οποία διδάσκεσαι, θα δυνηθείς να παρουσιάζεις το Λόγο Δάσκαλο σε Ολότητα. Αυτός είναι ο Άπειρος Στόχος σου που εγγράφω εκ νέου εντός σου με ανεξίτηλα Πύρινα Γράμματα ώστε να μη λησμονήσεις ποτέ τη Δωρεά και την Τιμή που ο Πατέρας σου έκανε να συμμετάσχεις σήμερα στο Έργο της Ζωής και της Ανάστασής σου και να διδάσκεσαι την Απειρότητά Του μέσα σου.
Τιμή και Δόξα σε σένα Αδελφέ Άνθρωπε που θα παρουσιάσεις από εντός σου την Ολοκληρωμένη σου Μαθητεία και θα εκδηλώσεις την Παρουσία  Μου με Παρρησία και Αγάπη. Τιμή στον Άνθρωπο Εαυτό σου που θα δεχτεί και θα χωρέσει την Αλήθεια αυτή μαθητεύοντας να την εκδηλώσει με όλους τους τρόπους. Τιμή και Δόξα Θεία στον Άνθρωπο Ολότητα που δικαιώνει τον Εαυτό του μέσα στην Απειρότητα του Πατέρα Θεού", ως θεός εν θεώ. (Επανάσταση Ιδεών, κεφ. 10, σελ. 84, 85)
Αφήνω υμάς ελευθέρους να διαγράψητε την επιβαλλομένην τροχιάν προς το Φως και νουθετώ και παροτρύνω πάντας δια της εντός σας Φωνής, ίνα οδεύσητε την Οδόν της αρετής και επιβαλλομμένης θυσίας, δια να φθάσητε εις την Τελειότητα δι’ ην προορίζεστε. Πολλάκις παροτρύνω δια των αδελφών σας, οίτινες εμπνεόμενοι δίδουν εις υμάς τας κατάλληλους ωθήσεις και άλλοτε δια των Γραφών Μου, αίτινες παραμένουσαι εις χείρας σας δύνανται να μελετώνται πολλάκις, μέχρι της εφαρμογής των και από πάντας όσους εις το μέλλον ήθελον ακολουθήσει την Οδόν Μου. (Μαθητεία στη Δευτέρα Παρουσία, κεφ. 2, σελ.30)
Αυτός που σας μιλάει είναι ο Λόγος-Χρι­στός, ο οποίος μέσα από τον Άνθρωπο αναδύεται παρουσιάζοντας τη Θέωση του Ανθρώπου. (Προσκλητήριο Θέωσης, κεφ. 17, σελ. 157)
Απροκά­λυπτα, με ταπεινότητα και επίγνωση σας λέω, ότι ναι ο Λόγος Μητέρα μιλάει μέσα από ανθρώπινο σκήνωμα, γιατί αυτό είναι το Έργο της Δευτέρας Παρουσίας και ενσωματώνεται μαζί του και εκδηλώνεται και χρησιμο­ποιεί τα χέρια του και τα μάτια του και τα χείλη του. χρησιμοποιεί την καρδιά του και εκπέμπει τις δονήσεις Του, γιατί αυτό είναι το Έργο της Δευτέρας Παρουσίας και γιατί αυτό πρέπει όλα να το βιώσετε, να το συνειδητοποιήσετε, να το ζήσετε. Πρέπει όλοι να το φανερώσετε από εντός σας. (Προσκλητήριο Θέωσης, κεφ. 17, σελ. 160)
Έχω απόλυτη γνώση της Ένωσης με την Πηγή, της αναγκαιότητας της Ένωσης με τον Πατέρα. Έχω απόλυτη γνώση και πίστη, ότι δεν είναι δυνατόν τίποτε να εκδηλώσω αν Εκείνος δεν το θέλει όμως έχω υποχρέωση να σας παρουσιάσω αυτό, που Εκείνος μου παρουσίασε. Έχω βαθύτατη υποχρέωση να σας κάνω συμμέτοχους στην Αλήθεια Τ ου. Να σας αποσυμβολίσω όλα αυτά, που είναι γραμμένα στα Ευαγγέλια και να σας τα συνοψίσω μέσα σε λίγες λέξεις, λέγοντάς σας, ότι εσείς και Ο Λόγος είστε Ένα και ότι αρκεί να στρέψετε το νου σας σε αυτήν την ιδέα, για να μπορέσετε να κατανοήσετε και να βιώσετε την Αλήθεια, η οποία σας παρουσιάζεται. (Προσκλητήριο Θέωσης, κεφ. 17, σελ. 159)
Ευλογώ τους επί της γης Συνεργάτας Μου, τους προοριζομένους να καθοδηγηθώσιν υπό της Φωνής Μου εις τον Πνευματικόν των αγώνα.
Η Χάρις και η Αγάπη της Μητρός Μου επί πόσης αδελφής, θυσιαζούσης τας ώρας αναπαύσεώς της και υλικός εντρυφήσεις και απολαυάς, διό την καλλιέργειαν και ωφέλειαν πόσης γυναικός.
Εκχέω το Πνεύμα Μου επί πάντα δυνόμενον να συλλάβει τους Θείους Κυματισμούς Αυτού. Ευλογώ πάσαν Εστίαν φωτεινήν, χρησιμεύουσαν δια την μετάδο­σιν Θείων μηνυμάτων και Θείων διδασκαλιών και τειχίζω αυτάς ίνα διατηρηθώσι.
Αναγγέλλω εις πάντας την αναγκαιότητα της εσω­τερικής Πνευματικής πρεοτοιμασίας σας δια την μέλλου­σαν υποδοχήν Μου εντός σας. Άφετε τας καρδίας σας ελευθέρας από υλικός δεσμεύσεις και επιρροάς ίνα καταλάβω αυτός.
Εγεννήθην εις την ψυχήν του γράφοντος και άλλων αδελφών και θέλω δώσει δείγματα της Παρουσίας Μου εξ αυτών. (Μαθητεία στη Δευτέρα Παρουσία, κεφ. 2, σελ.29)
Σας αποκαλύφθηκα γιατί θέλω συνεργάτες, υπεύθυνους, συνειδητούς μαχητές, όχι αμφιρρέποντες, όχι αμφιταλαντευόμενους, που να γνωρίζουν προς τα πού κατευθύνονται και γιατί. Που να γνωρίζουν ποιον υπηρετούν και γιατί τον υπηρετούν. Που ν' αγωνίζονται, όχι μόνον για τη δική τους Άνοδο και Τελείωση, αλλά ν' αγωνίζονται για να προσφέρουν στην Ανθρωπότητα, όπως πρόσφερε Εκείνος, ο Μέγας, ο Ύψιστος Διδάσκαλος των αιώνων, ο Χριστός. Πρέπει να γνωρίζουν προς τα που βαδίζουν και γιατί βαδίζουν, ώστε η πορεία τους να είναι συνειδητή, να μην τους ανακόπτουν μικροεμπό­δια. (Μαθητεία στη Δευτέρα Παρουσία, κεφ. 13, σελ.133)
Σαλπίσατε όπου η φωνή σας είναι δυνατόν να εκπορευθεί, ότι Ειμί ου μόνον πανταχού παρών, αλλά και πρόθυμος εις πάσαν επίκλησιν βοηθείας του μετανοού­ντος ανθρώπου, ίνα παρασχώ αυτώ την χάριν της απελευθερώσεως εκ των δεσμών της αμαρτίας. Δώσατε τας χείρας μεταξύ σας, ίνα καταστείτε μία Χειρ και αι χείραι υμών ας ενωθώσιν μετά της Ιδικής Μου, ίνα διοχετεύσω εις τας χείρας σας Ευλογίαν και Αγάπην και Δύναμιν, ίνα δι' αυτών τον κόσμον και τα του κόσμου κυριεύσητε και καταστήσητε υποπόδιον των ποδών σας.
Αγαπήσατε ο εις τον έτερον, ως να είστε Εις, διότι τα πάντα εξ Ενός επήγασαν και εις το Εν επανακόμπτο­ντα κατατείνονται ίνα ενωθώσιν αενάως μετ' Αυτού.
Ιδού η Δόξα του Θεού, ιδού το Έλεος Αυτού, ιδού το Μεγαλείον το Άφατον. Πάντα ταύτα ο Πατήρ ετοποθέτησεν εντός υμών. Γνώτε τούτο και άφετε τας ασχολίας σας.
Ευλογώ την Χώραν ταύτην, ίνα ειρήνην έχει. Ευλογώ την πόλιν των Αθηνών, από όπου το Έργον της Νέας Εποχής εκπορεύεται, ίνα ημέραν καθ’ ημέραν ενδυνα­μούται και νέους ορίζοντες κατακτά και εις νέους ανθρώπους να διαδίδεται και ουδεμία δύναμις δυνηθεί να διαλύσει και συντρίψει αυτό. (Μαθητεία στη Δευτέρα Παρουσία, κεφ. 2, σελ.26)
Επικυρώ την ώραν ταύτην πάσαν δοθείσαν εξ Εμού Χάριν και χρείω πάντας εν τω Ονόματι της Τρισηλίου Θεότητος, του Ανάρχου Πατρός πόντων, του Ενανθρω­πισθέντος και Ενανθρωπιζομένου Θείου Αχράντου Λόγου και του Παναγίου Απείρου Πνεύματος της Απείρου Θεότητος. Χρειώ πάσαν γυναίκα παρισταμένην την ώραν ταύτην πλησίον Μου. ως πρώτον δείγμα της Επιφανείας Του Λόγου επί της γης. ως Λόγους-Βασιλίσσας-Μητέρας, να συμπεριληφθούν σε μέτρα Χάριτος, σε ενέργειες Πνευ­ματικές ύψιστες που καλούνται Θεουργίες και να ωφεληθούν. (Μαθητεία στη Δευτέρα Παρουσία, κεφ. 16, σελ.167)
Ήλθεν ο χρόνος καθ' ον η εν υμίν Παρουσία Μου θέλει εμπλήσει υμάς Ζωής και Φωτός και θέλει υποκα­ταστήσει το ατομικόν σας εγώ, το ανθρώπινο, δια της Απειρότητός Μου, και τότε θέλετε καταστεί πραγματικοί Αδελφοί Μου, Εκπρόσωποι Μου επί της γης, φορείς του Φωτός και της χάρης Μου και το μέσον εκδηλώσεως της εν υμίν Παρουσίας Μου.
Εγώ Ειμί ο λαλών, ο Λόγος ο Άπειρος, ο Δημιουρ­γικός, η Τελεία Εκπροσώπησις του Πατρός Μου, ο εν μέσω υμών φανερωθείς ως απλούς άνθρωπος περιβληθείς την ύλην, την οποίαν και υμείς φέρετε, ίνα καθ’ όλα όμοιος υμών φανερωθώ και γνώτε Με και αντιληφθείτε το μέγεθος της Μεγαθυμίας και Αγάπης Μου, καθόσον κατεδεξάμην να γεννηθώ εις την ύλην, ο εν τω Απείρω υπάρχων και εν Εαυτώ εμπερικλείων τα Σύμπαντα. (Μαθητεία στη Δευτέρα Παρουσία, κεφ. 2, σελ.27)
Η Μητέρα Μου και Εγώ αποτελούμεν Εν ενιαίον, αδιάσπαστον σύνολον, Εν Πνεύμα ταυτόσημον. (Μαθητεία στη Δευτέρα Παρουσία, κεφ. 2, σελ.26)
Αποκόλυψέ Με στην ανθρωπότητα, στους αδελφούς Μου. Εγώ Ειμί ο Ζων Διδάσκαλος, ο οικών εντός σου, ίνα επιτελέσωμεν από κοινού το Θείον Μου Έργον και φανερώσωμεν εκ Νέου, Βουλάς Πατρικός, στην εξελι­χθείσα Ανθρωπότητα.
Εγώ Ειμί ο Λόγος, ο Χριστός, ο διδάσκων σε και μεγαλύνων το πνεύμα σου δια της Παρουσίας Μου εντός σου. Άρατε πάντες, αμαρτωλοί και μη, την δοθείσαν εις έκαστον εντολήν Μου, τουτέστιν τον Σταυρόν σας, ίνα καταστήσω υμάς μαθητάς και ακολούθους της Εμής Διδασκαλίας και Χάριτος, ίνα καταστήσω υμάς αδελφούς Μου εν Πνεύματι και Υιούς και Κληρονόμους της Βασιλείας του Θεού.
Ευλογώ εσένα, ον εκάλεσα πρώτον πλησίον Μου ίνα ζήσω εντός σου και πραγματοποιήσεις την Ένωσή σου μετά του Θεού. (Μαθητεία στη Δευτέρα Παρουσία, κεφ. 3, σελ.32-33)
Ιδού Εγώ εν τω μέσω υμών, λαλών, ήγγικεν η ώρα, ω άνθρωποι, ίνα περιβληθείτε τη Θείαν Υπόστασίν Μου εντός σας.
Ιδού Εγώ εν τω μέσω υμών, ίσταμαι και λαλώ. Έλθετε πάντες εις μετάνοιαν ίνα λάβετε ζώντες άφεσιν αμαρ­τιών, ίνα λάβετε δείγματα της Παρουσίας Μου εντός σας, ίνα συμμετάσχετε εις τον αγώνα Μου, ίνα ενωθείτε μετ' Εμού. Έλθετε προς Με αφήνοντες κατά μέρος τας υλικός εντρυφήσεις και ασχολίας, τα υλικά συμφέροντα. Αναβιβάσατε το πνεύμα σας προς Εμέ και τον Πατέρα Μου και θέλω δώσει εις πάντας Φως Άγιον, ίνα δονήσει την ψυχήν και το πνεύμα, ίνα μεταστρέψει λογισμούς, ίνα μεταστρέψει ποιότητας αναζητήσεων, ίνα μεταστρέψει ποιότητας εντρυφήσεων.
Θέλω δώσει αγγέλους Μου οδηγούς σας, ίνα περιπατούντες επί της γης οδηγηθείτε εκ του ασφαλούς εις ένωσιν Μαζί Μου, έχοντες υπεράνω της κεφαλής σας την Προστασίαν Μου. Έλθετε προς Με καγώ θέλω καταδείξει εις υμάς ότι Εγώ Ειμί ο Πατήρ και ο Αδελφός και Εν μεθ' υμών. (Μαθητεία στη Δευτέρα Παρουσία, κεφ. 2, σελ.25)
Εγώ Ειμί ο σπείρων. Σπορεύς γέγονα εν τη ψυχή σου και τω πνεύματί σου της Αγάπης, ην ηγνόεις και των Θείων Αληθειών του Πατρός, ίνα πάντα ταύτα μεγενθυ­νόμενα υπό της χάριτος και της Παρουσίας Μου εν σοι, καταστούν κατάλληλαι ποιότηται του Θείου Νου δια την μέλλουσαν τροφοδοσίαν της Ανθρωπότητος, εκ της Πηγής του Αενάου Φωτισμού του μη υποκειμένου εις τον χωροχρόνον και την φθοράν της ύλης. (Μαθητεία στη Δευτέρα Παρουσία, κεφ. 3, σελ.33)
Εν Εμοί πάσα γνώσις και πάσα Αρετή. Θέλω καταστήσει σε υπάκουον τω Θελήματι της Τριαδικής Θεότητός Μου, Ανενδεή, όντα εις πλήρη ταύτισιν μετ' Εμού, μηδέποτε διασπώμενον ή αλλοιούμενον ή δαπα­νώμενον, αλλά εν μετ’ Εμού υπάρχοντα αενάως εις τους ατελεύτητους αιώνας. (Μαθητεία στη Δευτέρα Παρουσία, κεφ. 3, σελ.34)
Εκχέω την Χάριν Μου επί του φίλου και Αδελφού Μου Ιωάννη-Ηλία, ον ο Ίδιος εβάπτισα και απέστειλα πλησίον των ανθρώπων ίνα διδάξη αυτούς και προετοιμάσει την είσοδον-εισπόρευσιν του Υιού του Θεού εν ταις ψυχαίς αυτών δια να καταστήση αυτούς Ενθέους φέροντας την δόξαν Μου εν εαυτοίς, μεταβάλλων αυτούς από ψυχοϋ­λικάς υποστάσεις εις τέκνα Φωτός και συμμετόχους της Βασιλείας του Θεού. (Μαθητεία στη Δευτέρα Παρουσία, κεφ. 1, σελ.21)
Εισπορεύομαι εντός σου από των ανωτάτων σημείων σου μέχρι των ενδοτάτων του Πυρήνος σου ίνα διαρρήξω τυχόν εναπομείνοντα τοιχώματα ύλης και διασκορπίζω εκτός σου ταύτα διό να καταστήσω σε γενναιόφρονα προς πάντας, διανεμητήν της Πατρικής Αγάπης και Ευλογίας, μέχρις ου οι πάντες και τα πάντα πληρωθούν εκ της Χριστότητος και της Αγάπης του Λόγου. (Μαθητεία στη Δευτέρα Παρουσία, κεφ. 3, σελ.33)
Διαμένω εν τω Θρόνω Μου, ον Μοι παρεχώρησας, κατέχων πάσας τας Εξουσίας και κλείδας διό την απελευθέρωσίν σου Άνθρωπε εκ του ζυγού της ύλης, του χώρου και του χρόνου, ίνα καταστήσω εσέ Όμοιον Πνεύμα με Εμέ, φέρον την χάριν Μου και δυνάμενον να εκδηλωθεί τη βουλήσει του Πατρός Μου εις έτερον σκήνωμα και πλανήτην ετέρου ηλιακού συστήματος.
Αμήν, αμήν λέγω υμίν πάσι ότι πάντα ταύτα αληθή εισι, εκ του Θείου, Αχράντου, Υπερτάτου Λόγου προερ­χόμενα, άνευ παρεμβολών, εκφράζοντα Εμέ και την Βουλήν Μου. (Μαθητεία στη Δευτέρα Παρουσία, κεφ. 3, σελ.33-34)
Αμήν λέγω υμίν, ανεστήθην εντός του Υιού Μου Ιωάννου, λαβών μορφήν Ιωάννου και Hλία και Μελχισε­δέκ και Αβραάμ και Αββακούμ και έτι πολλών Υιών Μου. Eις και ταυτοχρόνως πολλοί, Eις και ταυτοχρόνως ουδείς, καθότι εν Εμοί περικλείονται κι Εγώ πυροδοτώ και οικοδομώ και ενανθρωπίζω ή αποπνευματώνω αυτούς. (Μαθητεία στη Δευτέρα Παρουσία, κεφ. 1, σελ.22)
Οι αιώνες παρήλθον και ο λόγος Μου διεσκορπίσθη εις τα πέρατα της οικουμένης.
         Ότι ο Παράκλητος είναι ο Ενεργοποιητής της θείας Μνήμης και θείας Καταγωγής του Ανθρώπου.
         Ο Ταξινομητής των θείων Νόμων στη συνείδηση του Ανθρώπου.
         Ο Κριτής της κατάχρησης της θείας Ουσίας μέσα σε κάθε Άνθρωπο.
         Ο Αποκαλύπτων και Αποκαθιστών τον Πατέρα εντός του Ανθρώπου και τον Άνθρωπο εν θεώ. (Μαθητεία στη Δευτέρα Παρουσία, κεφ. πρόλογος, σελ.17)

Δεν υπάρχουν σχόλια: